Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

informujemy, że:

  • administratorem przekazanych przez Państwa danych jest Piotr Kulec prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: AKME z siedzibą w Szczecinie, JASEŁKOWA 10, e-mail akme@home.pl, tel. 694200984;
  • dane będą przetwarzane w celu organizacji imprez turystycznych, w udziale których wyrazili Państwo chęć udziału (lub udziału Państwa dzieci).
  • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody oraz w celu wykonania zawartej umowy o organizację imprezy turystycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
  • dane osobowe będą przekazywane kategoriom odbiorców powiązanym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi turystycznej np. pilotom wycieczek, obiektom noclegowym, organizatorom transportu zbiorowego czy podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora np. biuru księgowemu.
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy organizacji imprezy turystycznej oraz ewentualnie przez okres postępowania reklamacyjnego.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do zawarcia i realizacji umowy o organizację imprezy turystycznej , zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością zawarcia wyżej wymienionej umowy.

 

 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:

 

1) żądania od administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

2) żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

3) żądania usunięcia Państwa danych,

4) żądania ograniczenia przetwarzania tych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

6) żądania przenoszenia danych,

7) cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem),

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarza­nie

danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia.